Organització

El Museu del Càntir d’Argentona és de titularitat municipal, si bé des de l’any 1984 l’Ajuntament d’Argentona va crear el Patronat Municipal del Museu del Càntir per a regir la institució, mantenint així una certa autonomia de funcionament.

El Patronat Municipal del Museu del Càntir
El Patronat es regeix per uns estatuts (link a estatuts actuals) i disposa d’un pressupost propi, aprovat per l’Ajuntament.
El Patronat té quatre òrgans de govern:
- President, que és el batlle de la vila o regidor de Cultura.
- Vice-president, regidor nomenat pel Ple de la Corporació municipal.
- Junta de Govern, formada pel President, Vice-President, un representant de cada grup polític municipal, onze vocals nomenats pel Ple a proposta del Patronat i el Director-Gerent, que assisteix a les sessions amb veu però sense vot.

Amb data de 1 de febrer de 2017, la Junta de Govern està formada per:
President: Àngel Puig Boltà
Vice-president: Guillem Saleta Perejoan
Vocals: Montserrat Abras Lladó, Joan Carles Belso, Jordi Casabella Romeu,  Joan Guardia Amatller, Joan López Segura, Marcel Lladó Badosa, Joan Lluís Martín Baez, Pere Pascual Marti, Mia Puig Ovejero, Ma. Lluïsa Navarro, Marc Sala Audet
Representants dels grups polítics municipals: Montserrat Brugal Piñol (PSC), Raimon Català Casas (TxA), Pep Famadas (IC), Hugo Manchón (PP), Liliana Murcia Villanueva (CUP), Enric Traby Isagüe (ERC) Director Gerent: Oriol Calvo Vergés

L’equip del museu
L’equip de treball del museu està composar per quatre persones, totes elles amb dedicació completa:
Oriol Calvo Vergés: Director Gerent
Fina Carreras Giménez: Tècnica de documentació i difusió
Cristina Villa Peral: Responsable d’administració i atenció al públic
Joan Eixarch Estruch: Manteniment i serveis generals.